banner94

ÇİFTÇİYE 30 BİN LİRA HİBE

Genç çiftçilere hibe desteği için başvurular başladı. Genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği başvuru koşulları, son tarih, ödeme bilgileri... Tüm detaylar haberimizde

ÇİFTÇİYE 30 BİN LİRA HİBE

Genç çiftçilere hibe desteği için başvurular başladı. Genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği başvuru koşulları, son tarih, ödeme bilgileri... Tüm detaylar haberimizde

uğur demirbaş
uğur demirbaş
15 Nisan 2016 Cuma 00:24
1120 Okunma
ÇİFTÇİYE 30 BİN LİRA HİBE

Genç çiftçilere hibe desteği için başvurular başladı. Genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği başvuru koşulları, son tarih, ödeme bilgileri... Tüm detaylar haberimizde


 DESTEKLEMEYE MÜRACAAT EDECEK GENÇ ÇİFTÇİLERİMİZİN DİKKATİNE !

Yasa gereği kırsal kalkınma kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında çıkan yasa hakkında süreç daralıyor. Bu konuda yetkililer girişimde ve müracaatta bulunacak olanların en kısa zamanda başvuruda bulunmaları gerektiğine işaret ettiler. İlçemizde de bu noktada müracaat edeceklerin sayısı oldukça fazla görülüyor.

BAŞVURU YERİ, GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN  BELGELER !

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ 05 Nisan 2016 tarih ve 29675 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Konu ile ilgili müracaat edeceklerin zamanı değerlendirmeleri ve en kısa sürede başvuruda bulunmaları gerektiğine işaret eden yetkililer şu bilgileri yer verdiler.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Başvurular;

Başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlar ve 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr)  programından yapılır.

Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.

Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri,ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.

Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Genç çiftçilerde aranan şartlar

Bu Rehber kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olmak.

Okur-yazar olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. (Örnek-1; Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından basınçlı sulama, örtüaltı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.)

Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluştuğunda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin ilgili hükümleri esas alınır.

İstenecek belgeler

1) Başvuru dosyalarının İl/İlçe Proje Yürütme Birimlerine tesliminde genç çiftçiler dendöner sermaye gideri alınmayacak olup aşağıdaki belgeler istenir;

Nüfus cüzdanı örneği,

Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,

Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

Taahhütname (Tebliğ Ek-3)

Proje Tanıtım Formu (Tebliğ-Ek-2)

Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı althükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi

Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.

Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.

Ön başvuruda var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi(tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),

Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var iseTürkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.

SGK hizmet dökümü belgesi,

başvuru dilekçesi (Tebliğ Ek-1) ile birlikte dosya içinde teslim edilir.

PROJE KONULARI,

Programın proje konuları:

Genç çiftçi projeleri;

1) Hayvansal üretime yönelik;

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

2) Bitkisel üretime yönelik;

Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

Kültür mantarıüretimi projelerini,

Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri, (Ek-17)

Coğrafi işaretli (Ek-18), yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri, (Ek-18)

kapsar.

Yukarıdaki bitkisel üretim konularından,örtüaltı ve mantarcılıkprojeleri hariç diğer projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise bu durumda;

En küçük parsel iki dekardan az olamaz.

Parseller mutlaka birbiriyle bitişik olacaktır.

Parsellerden en az bir tanesi proje uygulanacak köy sınırları içinde olacaktır.

Aşağıda, bitkisel üretim ve yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tavsiye projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında başvuru yapmak isteyen genç çiftçiler Tebliğ ve bu Rehber hükümlerine uygun olan özel proje ile de başvuru yapabilirler.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde, işletmeproje ölçeğinden en az %50daha büyük kapasiteli olmalıdır.

TAVSİYE PROJELER;

Tavsiye projeler:

Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olduğu hayvansal üretime yönelik projeler aşağıdadır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri:

1)            En az 7 (yedi) başlık ve en az 8 (sekiz) aylık en az 220 kg canlı ağırlığındaki besilik erkek sığır alım içerikli etçi ve kombine ırk besi projesi.

2)            En az 4 (dört) başlık ve en az 9 (dokuz) aylık dişi damızlık düve yetiştiriciliği projesi.

3)            En az 40 baş sürü (38 adet dişi, 2 adet erkek) içerikli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi.

Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri:

En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi(1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesini,

Bakanlığımız tarafından yayımlanan; Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kapsamında, serbest sistem yumurta tavuğu ve ördek, kaz, hindi, bıldırcın yetiştiriciliği projeleri;

En az 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi.

En az 400 adet serbest sistem kaz, ördek hindi yetiştiriciliği projesi.

İpekböceği yetiştiriciliği projeleri:

En az 80 m2’ lik alanda, 6 paket yumurta,  1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 200 adet plastik ağ,  1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği projesi.

Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olmadığı bitkisel üretime yönelik projeler aşağıdadır;

Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri:

En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli, pülverizatör ve çapa makinesi içeriklikapama meyve bahçesi tesisi projesi.

En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi

3)            En az 6(altı) dekar alanda en az 500 (beş yüz) adet yarı bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemi veyaetrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrilive askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içeriklikapama bahçe tesisi projesi.

3)            En az 4 (dört) dekar alanda en az 800 (sekiz yüz) adet bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içeriklikapama bahçe tesisi projesi.

4)            En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 1.250 (bin iki yüz elli) adet sertifikalı fidanı ile basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemin ile çapa makinesi veya pülverizatörveya içerikli bağcılık projesi.

5)            En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 2.000 (iki bin)  adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile çapa makinesi veya pülverizatöriçerikli ahududu yetiştiriciliği projesini,

6)            En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 1.500 (bin beş yüz)  adet sertifikalı fidan ile, askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli böğürtlen yetiştiriciliği projesini,

7)            En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 250 (iki yüz elli)  adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesiiçerikli kivi yetiştiriciliği projesini,

8)            En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 20.000 (yirmi bin)  adet fide ve basınçlı sulama sistemli ile kapama  malçlı ve pülverizatör içerikli çilek yetiştiriciliği projesini

İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri:

En az 5 (beş) dekarlık açık alanda en az 2.000 (iki bin) adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem veya etrafı tel (dikenli-kafes Tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevriliiçerikli süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.

En az 1 000 (bin)  m2’ lik alanda kontrolü örtü altı tesisinde ve basınçlı sulama sistem içeriklidoğal çiçek soğanı, kesme çiçek, saksılı iç veya dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.

Kontrolü örtü altı yetiştiriciliği projeleri:

1) En az 1 000 (bin)  m2’ lik alanda ve basınçlı sulama sistem içeriklikontrolü örtü altı tesisinde sebze veya muz yetiştiriciliği projesi.

1.   d) Kültür mantarıüretimi projeleri:

1)            En az 100 (yüz) m2 lik alanda 25 ton kompost, 3 kat ranza sistemi, sırt pompası, sulama sistemi, 1(bir) adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli beyaz şapkalı kültür mantarı (agaricusbisporus) üretimi projesi.

2)            En az 1 000 (bin)  m2’ lik alanda kontrolü örtü altı tesisi, 20 (yirmi) ton kompostiçerikli, pleurotus cinsi istiridye mantarı, kaya mantarı (pleurotusostreatus) yetiştiriciliği projesi.

Yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik ve bir adet çapa makinesi ve pülverizatör içerikli projeler;

En az 10 (on) dekarlık alanda, çok yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki üretim ve en az 10 (on) dekarlık alanda ve mibzer içeriklien az 2 yıllık sözleşmeli üretim ile tek yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesi.

En az 10 (on) dekarlık alanda, basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrilive diskaro veya çoklu tırmık içerikliçok yıllık yöresel ürün ve tıbbi ve aromatik bitki üretim

3)  En az 10 dekarlık alanda ürün yetiştirime ve en az 250 kg/yılyağ ve1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli lavanta, kekik, biberiye vb. bitki üretim ve işleme projesi.

 

Son Güncelleme: 15.04.2016 00:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner89

banner83

banner26